سرآمد اخبار
ایران خودرو
اخبار داغاقتصادبازار

بزرگترین طرح پیش‌فروش خودرو در راه است

شرکت ایران خودرو در نظر دارد بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ این شرکت را اجرایی نماید.

به گزارش تسنیم، با عنایت به فرا رسیدن ایـام ا…دهـه مبـارک فجـر شـرکت ایـران خـودرو در نظـر دارد تعـداد قابـل تـوجهی از محصــولات خــود را بــه روش پــیش فــروش ویــژه متقاضــیان عادی، قــانون جــوانی جمعیــت و جــایگزینی خودروهای فرسوده عرضه نماید.

متقاضیان ضـمن حصـول اطمینـان از احـراز شـرایط عمـومی ثبـت نـام مـی بایسـت نسـبت بـه افتتـاح حساب وکالتی نزد بانکهای عامـل کـه معرفـی خواهـد شـد اقـدام نمـوده و بـه میـزان مبلغـی کـه در بخشـنامه تعیین می گردد موجودی حسـاب وکـالتی خـود را تکمیـل نماینـد.

شـایان ذکـر است افتتـاح حسـاب وکـالتی صرفاً مختص بـه متقاضـیان عـادی بـوده و شـامل متقاضـیان قـانون جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسوده نمی باشد.

در اطلاعیه های بعـدی ضـمن معرفـی محصـولات، فرآیند کامـل افتتـاح حسـاب وکالتی، بانکهـای عامـل و سـایر توضیحات مربوط به بخشنامه پیش فروش اطلاع رسانی خواهد شد.

اخبار مرتبط

افزایش قیمت 6 محصول ایران خودرو در یک روز! +جدول

m.jane

شورای رقابت و مصوبه تازه‌ای برای پیش‌فروش خودرو  

زینب یزدانی

برگزاری قرعه کشی محصولات ایران خودرو +لینک اسامی برندگان

m.jane

فروش فوری جدید ایران خودرو +جزییات

m.jane

خودرو‌های ناقص کف پارکینگ ایران‌ خودرو صفر شدند

m.jane

قرعه کشی ثبت نامی های ۸ محصول ایران خودرو انجام شد

زینب یزدانی

دیدگاهتان را بنویسید